O projekcie
Konkurs
Dokumenty do pobrania
Lokalni ambasadorzy FIO
Ogłoszenia
Kontakt
 
   
 
 

AKTUALNOŚCI:

Sprawozdanie z realizacji projektu

Szanowni Państwo, Wnioskodawcy i Realizatorzy projektów w ramach konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie".

Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Projektu będącego przedmiotem mikrodotacji, jednak nie później niż do 15.12.2017r., Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej mikrodotacji poprzez złożenie do Operatora końcowego sprawozdania finansowo – rzeczowego z realizacji dofinansowanego Projektu.
Prosimy o wypełnienie sprawozdania wraz z załącznikiem nr 1 wg załączonego wzoru dostępnego tutaj.Wyniki konkursu zDolny Śląsk Lokalnie!


Szanowni Państwo,

zakończona została ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach projektu "zDolny Śląsk Lokalnie".

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

Ponadto informujemy, że Operator projektu mając na uwadze ilość złożonych wniosków, ich poziom merytoryczny, a w szczególności charakter oddolny złożonych wniosków podjął decyzję o obniżeniu maksymalnej wartości mikrodotacji: do 3500 zł dla realizacji oddolnych inicjatyw oraz do 3000 zł dla rozwoju organizacji.

Dofinansowanych zostanie 129 wniosków na łączną kwotę 430 847,54 zł.

Operator niezwłocznie skontaktuje się z grupami i podmiotami, których wnioski rekomendowane są do dofinansowania.Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ogłoszenia wyników konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie", informujemy, że procedura wyłonienia projektów do dofinansowania nie została zakończona.

Prosimy o cierpliwość, każdy wniosek wymaga dokładnej oceny.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski, które otrzymają dofinansowanie będą miały możliwość aktualizacji harmonogramów realizacji.

Przewidujemy publikację Listy rankingowej projektów do 19.10.2017r.

zDolny Śląsk Lokalnie - zakończenie naboru wniosków!

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór wniosków w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie został zakończony w dniu 30 września o godz. 15:00.

zDolny Śląsk Lokalnie - wydłużenie naboru wniosków!

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór wniosków w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie został przedłużony do 30 września (do godz. 15:00). Szczegóły i tryb składania wniosków znajdują w Regulaminie Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie (zakładka Dokumenty do pobrania). Zapraszamy do składania wniosków! zDolny Śląsk Lokalnie - nabór wniosków!

Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie.

Od 1 września do 22 września (do godz. 15:00) można składać wnioski na inicjatywy oddolne, rozwój organizacji i patronów przedsięwzięć lokalnych, w ramach konkursu dla grup nieformalnych i samopomocowych, młodych organizacji pozarządowych oraz patronów grup z terenu województwa dolnośląskiego. W ramach konkursu w 2017 roku zostanie rozdysponowane 430 000 zł dla min. 85 wnioskodawców w formie dotacji do 5 000 zł.

Szczegóły i tryb składania wniosków znajdują się w Regulaminie Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie (zakładka Dokumenty do pobrania).

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego w zakładce Konkurs.

Zapraszamy do skorzystania z Instrukcji składania wniosków zDolny Śląsk Lokalnie. Uwaga! Aktualizacja Regulaminu Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie oraz Karty oceny formalnej (dotyczy terminu realizacji działań).Operator projektu oraz przedstawiciele Lokalnych Ambasadorów FIO spotkali się w celu omówienia działań animacyjno-edukacyjnych. Ambasadorzy będą organizować lokalne spotkania animacyjne, podczas których będą zachęcać do składania wniosków, udzielą szczegółowych informacji na temat warunków udziału w konkursie oraz omówią sposób wypełniania wniosku. Do dyspozycji Wnioskodawców oddajemy kontakt mailowy i telefoniczny oraz biura Lokalnych Ambasadorów FIO. Zapraszamy do kontaktu, wszystkie dane znajdziecie Państwo tutaj.


zDolny Śląsk Lokalnie – START!
Rozpoczęła się realizacja projektu zDolny Śląsk Lokalnie, w ramach którego oferowane będzie wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami realizacji naszego Projektu dostępnymi na stronie zdolnyslasklokalnie.pl. Zapraszamy do kontaktu i udziału w konkursie grantowym, którego ogłoszenie już niebawem. zDolny Śląsk działa lokalnie!

Wyniki konkursu FIO 2017
Dnia 12.05.2017r. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłosił wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 w Komponencie Regionalnym. Miło nam poinformować, że Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość” zostały wyłonione jako Operatorzy w województwie dolnośląskim.

 

O PROJEKCIE

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie dotyczy wsparcia grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa dolnośląskiego. Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie realizacji oddolnych inicjatyw. Podstawową formą wsparcia będą mikrodotacje, a proces ich udzielania wspomagany będzie działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi, skierowanymi do beneficjentów programu grantowego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju wspólnot w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz animacji działań proobywatelskich i partycypacji w lokalnym rozwoju. Zaangażowanie obywateli, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, jest ograniczone przez dostęp do zasobów materialnych i wiedzy. Stąd idea pomocy w realizacji własnych inicjatyw lokalnych, które stanowić będą impuls do dalszych, szerszych działań oraz staną się fundamentem obywatelskości w środowiskach lokalnych.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorami projektu są Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość”.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. dolnośląskiego. Konkurs poprzedzony będzie działaniami informacyjno - promocyjnymi, animacyjnymi i edukacyjnymi. W ramach projektu powołani zostaną Lokalni Ambasadorzy FIO, których zadaniem będzie pomoc i wsparcie w przygotowaniu i realizacji wniosków przez beneficjentów konkursu.

W ramach projektu przeprowadzimy działania: 1. Animacyjne i edukacyjne w zakresie efektywnej pracy i współpracy w środowisku lokalnym, pozyskiwania środków i sporządzania wniosków o dofinansowanie działań, partycypacji społecznej, zaangażowania w życie lokalnej społeczności i tworzenia organizacji pozarządowych 2. Grantowe w postaci przeprowadzenia konkursu na mikrodotacje
Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2017 r. wynoszą 430.000 PLN. Przekazywane będą w postaci mikrodotacji w wysokości do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.
 
 
 
 

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.