O projekcie
Konkurs
Dokumenty do pobrania
Lokalni ambasadorzy FIO
Ogłoszenia
Kontakt
 
   
 
 

KONKURS

Konkurs w ramach projektu zDolny Śląsk Lokalnie podzielony jest na trzy odrębne ścieżki:

- inicjatywy oddolne
- rozwój organizacji
- patron przedsięwzięć lokalnych


Podstawą realizacji konkursu jest Regulamin. Wnioski konkursowe przyjmowane są wyłącznie poprzez generator wniosków, w terminach podanych na stronie internetowej projektu w zakładce Ogłoszenia. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku oraz karty oceny znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 30 września do 30 listopada 2017 roku. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł.

Złóż wniosek poprzez
GENERATOR WNIOSKÓW

Inicjatywy oddolne

Ścieżka Inicjatywy oddolne dotyczy projektów realizowanych w dowolnej sferze pożytku publicznego przez młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe i grupy nieformalne. Podmioty uprawnione, zakres projektów, tryb i sposób składania wniosków zawarte są w Regulaminie.

Rozwój organizacji

Projekty składane w ramach ścieżki Rozwój organizacji, dotyczą rozwoju młodych organizacji pozarządowych, poprzez m.in.: zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, zakup oprogramowania komputerowego, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (długofalowych, na okres co najmniej 12 miesięcy). Podmioty uprawnione, zakres projektów, tryb i sposób składania wniosków zawarte są w Regulaminie.

Patron przedsięwzięć lokalnych

Ścieżka Patron przedsięwzięć lokalnych dotyczy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (patronów), w zakresie działań aktywizacyjnych społeczności lokalne oraz wspierające lokalne przedsięwzięcia wykonywane/podejmowane i prowadzone przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne. Podmioty uprawnione, zakres projektów, tryb i sposób składania wniosków zawarte są w Regulaminie.
 
 
 
 

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.